The number of registered

animals is growing every day

Content

enter the required number of characters
look up an animal in the WORLDPETNET registry

Published: May 27, 2021

Regulamin Programu Lojalnościowego

Polityka prywatności - worldpetnet


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego WORLDPETNET, którego organizatorem jest RFOG POLAND Tomasz Paszkowski z siedzibą w GRYFICACH, REGON: 811833063, NIP: 8571157213.

2. Poniższe określenia użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

a. BONUS- to wybrane przedmioty materialne oraz usługi (transport), które Uczestnik może otrzymać w zamian za zgromadzone BONUSY przyznane Uczestnikowi z tytułu udziału w Programie na warunkach określonych w Regulaminie;

b. KLIENT- podmiot określony w § 1 ust. 3 Regulaminu, do którego skierowany jest Program;

c. KORZYŚCI- rabaty oraz inne świadczenia przyznawane Uczestnikowi z tytułu udziału w Programie na warunkach określonych w Regulaminie;

d. ORGANIZATOR– Firma RFOG POLAND Tomasz Paszkowski który prowadzi Program Lojalnościowy WORLDPETNET na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

e. PROGRAM – Program Lojalnościowy WORLDPETNET, organizowany przez RFOG POLAND Tomasz Paszkowski adresowany do użytkowników serwisu internetowego WWW.WORLDPETNET.COM, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie będą uprawnieni do BONUS-ów na podstawie Regulaminu;

f. REGULAMIN– niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego WORLDPETNET;

g. UCZESTNIK– podmiot określony w § 1 ust. 3 Regulaminu, który przystąpił do Programu i zaakceptował niniejszy regulamin;

3. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna będąca konsumentem (w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), mająca pełną zdolność do czynności prawnych jak i podmiot zawierający umowy sprzedaży produktów z Organizatorem.

4. Program lojalnościowy obowiązuje od 01.06.2021 r., data zakończenia nie jest określona.

5. Program ma zastosowanie wyłącznie w przypadku postępowania zgodnie z &2.

6. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.


§2 ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

1. W celu przystąpienia do Programu należy:

a. założyć Konto Użytkownika w serwisie WORLDPETNET, podając swoje dane osobowe podczas wypełniania formularza rejestracyjnego;

b. wrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznania się z regulaminem serwisu jest to niezbędne do korzystania z konta użytkownika oraz realizacji Programu Lojalnościowego;

c. skontaktować się telefonicznie z działem handlowym WORLDPETNET pod nr: +48 507356000 lub +48 221021570 w celu aktywacji uczestnictwa w Programie.

2. Administrator na zlecenie użytkownika WORLDPETNET aktywuje konto w Programie Lojalnościowym.

3. Aktywacja udziału w programie lojalnościowym WORLDPETNET wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego treści.

4. Konto jest ważne przez czas nieokreślony, liczony od dnia przystąpienia do Programu.

5. Uczestnik gwarantuje prawdziwość wszystkich informacji podanych podczas rejestracji konta użytkownika i jest jedyną osoba ponoszącą odpowiedzialność za błędne, niedokładne, nieaktualne informacje.

6. Konto w portalu WORLDPETNET jest osobiste i nie podlega przeniesieniu na inną osobę, np. w drodze cesji. Uczestnik jest osobą odpowiedzialną za konto i zobowiązuje się korzystać z niego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.

7. Uczestnik Programu zobowiązany jest poinformować Organizatora o nieuprawnionym wykorzystaniu Programu Lojalnościowego.

8. Przekazywanie informacji pozyskanych podczas realizacji Programu Lojalnościowego firmom konkurencyjnym, działającym w podobnej branży jest zabronione.

9. Uczestnik Programu nie może przekazywać danych dostępowych do konta użytkownika WORLDPETNET osobą trzecim.

10. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Programu Lojalnościowego, anulowania wszelkich Korzyści należnych Uczestnikowi jak również do dezaktywacji Konta Użytkownika.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody powstałe na skutek siły wyższej związane z awarią systemów informatycznych, które mogą uniemożliwić realizację Programu Lojalnościowego.

12. Organizator zobowiązuje się do jak najszybszego usunięcia awarii i wznowienia działania systemów.


§3 CELE I KORZYŚCI ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Rekomenduj rejestrację w WORLDPETNET, zbieraj BONUSY i wymieniaj je na produkty do identyfikacji zwierząt.

1. Każdy Uczestnik Programu Lojalnościowego, który ma aktywne konto, ma prawo do następujących korzyści wynikających z przystąpienia do Programu:

a. Za każde zarejestrowane w bazie WORLDPETNET zwierzę z polecenia Uczestnika, którego numer mikrochipa był wpisany na listę mikroczipów biorących udział w Programie Lojalnościowym, Uczestnik otrzymuje określoną kwotę BONUSU do swojego konta.

b. Wysokość BONUSU zostanie ustalona indywidualnie podczas kontaktu z działem handlowym.

c. BONUSY naliczają się automatycznie po każdej poprawnie przeprowadzonej rejestracji zwierzęcia w bazie WORLDPETNET i widoczne są na koncie Uczestnika w folderze PROGRAM LOJALNOŚCIOWY w ciągu do 24h.

d. Za poprawnie przeprowadzoną rejestrację rozumiemy dodanie do bazy WORLDPETNET zwierzę które było z numerem mikrochipa z Twojej listy.

e. BONUSY nie przeterminowują się i są zawsze możliwe do wymiany na produkty.

f. Możesz wykorzystać dowolną wartość BONUSU pozostawiając część na następne zamówienia.

g. Nie ma żadnej możliwości odebranie BONUSU bez dokonywania zamówienia, na produkty z załącznika nr 1 do Regulaminu.

h. Nie ma możliwości przekazywania BONUSÓW, przypisane są tylko do konta Uczestnika.

i. BONUSY nie mają wartości handlowej oraz nie mogą zostać wypłacone w postaci gotówki.


§4 ROZLICZENIE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Każdy Uczestnik Programu Lojalnościowego może wymienić BONUSY na wskazane produkty znajdujące się w załączniku nr 1do Regulaminu Programu Lojalnościowego

2. Aby dokonać wymiany ZALOGUJ SIĘ do panelu użytkownika i przejdź do folderu PROGRAM LOJALNOŚCIOWY.

3. Uczestnik może w każdej chwili sprawdzić ilość zgromadzonych BONUSÓW w folderze PROGRAM LOJALNOŚCIOWY po zalogowaniu się na swoim koncie użytkownika,

4. BONUSY najlepiej wymienić podczas składania zamówienia.

5. W celu rozliczenia zebranych BONUSÓW, wybierz interesujące Cię produkty z załącznika nr 1.

6. Zadzwoń do działu handlowego pod nr: +48 507356000, +48 221021570 lub napisz wiadomość na email help@worldpetnet.com podając login swojego konta. Nasz dział handlowy skontaktuje się z Tobą i pomoże we wszystkich czynnościach oraz odpowie na wszelkie Twoje pytania.

7. ORGANIZATOR pobierze ustaloną kwotę BONUSU z Twojego konta. Kwota BONUSU pomniejszy opłatę przy składaniu zamówienia.

8. Uczestnik ponosi koszty dostawy produktów otrzymanych za BONUSY, koszty te mogą zostać pokryte również z kwoty BONUS-ów.

9. Dopuszcza się rozliczenie w ramach jednego zamówienia dowolnej kwoty BONUSÓW z zastrzeżeniem że nie może to spowodować zmniejszenia produktów lub usług poniżej wartości 1zł (jeden złoty). Cena produktu po odjęciu BONUSU zostanie uwidoczniona na stosownym dokumencie księgowym wystawianym Uczestnikowi przez Organizatora (paragonie lub fakturze VAT).

10. Wskazany w załączniku nr 1 zakres produktów może ulegać zmianom i modyfikacjom.

11. W przypadku wycofania produktu z załącznika nr 1 i nie zrealizowania złożonej już dyspozycji wymiany BONUSU na produkt, Organizator zwraca BONUSY na konto uczestnika,

12. Dane zawarte w załączniku nr 1 nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i służą wyłącznie celom informacyjnym, umożliwiają wybór BONUSU,

13. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia uczestnictwa w programie bonusowym lub zastąpienie go innym programem,

14. Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi,

15. Produkty otrzymane za BONUSY podlegają takim samym zasadą reklamacji jak inne produkty,

16. Sponsorem Programu Lojalnościowego jest Organizator.


§5 ZASADY PROGRAMU „EXTRA DODATKOWY BONUS”

1. DODATKOWY BONUS – program specjalnie dla najlepszych uczestników Programu Lojalnościowego WORLDPETNET.

2. Organizator przygotował indywidualne nagrody rzeczowe w postaci czytników mikroczipów.

3. Rozliczenia będą prowadzone w cyklach kwartalnych.

4. Uczestnik z najlepszym wynikiem otrzyma wiadomość email z informacją o przyznanej nagrodzie.

5. Wiadomość o przyznanej nagrodzie zostanie również opublikowana na socialmedia WORLDPETNET (FB, INSTAGRAM) bez podawania danych osobowych.

6. Uczestnik może otrzymywać nagrodę wielokrotnie, Organizator nie ogranicza tej ilości,

7. Nie ma możliwości zwrotu lub zamiany nagrody na gotówkę lub inne produkty.


§6 ZAMKNIĘCIE KONTA UCZESTNIKA I ODSTĄPIENIE OD PROGRAMU

1. Zamknięcie Konta Uczestnika może nastąpić w następujących sytuacjach:


a. naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu

b. rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie:

• w każdej chwili i bez podania przyczyny, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres help@worldpetnet.com,

• rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym,

• oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Programie powinno zawierać informację o danych właściciela konta, a także, na jaki adres poczty elektronicznej zostało założone Konto Użytkownika,

• skutkuje usunięciem Konta Uczestnika z systemu Programu (w konsekwencji Uczestnik nie będzie miał możliwości zalogowania się do swojego Konta na stronie internetowej www.worldpetnet.com), anulowaniem wszelkich zgromadzonych BONUSÓW i nieotrzymaniem produktów, a także usunięciem całej historii Programu Lojalnościowego.

c. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Konta Użytkownika, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Programu i zamknięcie jego Konta, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do BONUSÓW przewidzianych w Programie


§7 ZMIANA LUB ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bądź do zakończenia Programu, z uwagi na ważne przyczyny, w szczególności z uwagi na zmiany techniczno–organizacyjne.

3. Zmiana Regulaminu bądź zakończenie Programu, nie będzie miało wpływu na prawa i uprawnienia Uczestnika nabyte przed zmianą lub zakończeniem Programu.

4. Każda zmiana Regulaminu bądź zakończenie Programu będzie ogłoszone przez Organizatora z 14-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.worldpetnet.com.

5. Uczestnik Programu zostanie poinformowany o zmianach bądź zakończeniu Programu, w postaci elektronicznej wiadomości wysłanej na podany w danych użytkownika adres poczty elektronicznej.

6. BONUSY zebrane przez Uczestnika do chwili zakończenia Programu, będą zamienione na produkty na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Programu w przypadku zmiany Programu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


§8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Lojalnościowego w szczególności naliczania BONUSÓW mogą być zgłaszane w następujący sposób:

a. pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora,

b. telefonicznie, pod nr: +48 507356000, +48 221021570

c. drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: help@worldpetnet.com

2. Reklamacja lub informacja o nieprawidłowościach powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn zgłoszenia, zarzuty, okoliczności,

3. Organizator powiadomi o sposobie rozpatrzenia reklamacji lub informacji o nieprawidłowości wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie (w zależności od formy zgłoszenia), w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia,

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje bądź informacje o nieprawidłowościach na podstawie niniejszego Regulaminu,

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.


§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe Uczestnika jest ORGANIZATOR - RFOG POLAND Tomasz Paszkowski z siedzibą w GRYFICACH, REGON: 811833063, NIP: 8571157213,

2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Programu na zasadach określonych w regulaminie na stronie: https://worldpetnet.com/regulamin-worldpetnet oraz polityka prywatności https://worldpetnet.com/polityka-prywatnosci

3. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Organizatora jest realizacja Programu Lojalnościowego przez okres trwania i rozliczenia Programu.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.


§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego dostępny jest na witrynie WORLDPETNET pod adresem www.worldpetnet.com,

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa) w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji konta użytkownika - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji,

3. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników przed dniem wejścia w życie zmian,

4. Niniejszy Regulamin oraz prawa i obowiązki z niego wynikające poddane są właściwości prawa polskiego.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania Programu spowodowany niezaktualizowaniem danych przez Uczestnika.

6. Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w Programie rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku niemożności dojścia do porozumienia, spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.


Załącznik nr 1 - LISTA PRODUKTÓW podlegających wymianie, rozliczeniu za BONUS-y


ZESTAWY DO ZNAKOWANIA ZWIERZĄT (mikroczipy):

1. MIKROCHIP WERSJA IDW-1 - 900… lub 616… - (12mm x 2.1mm)+ książeczka zdrowia zwierzęcia + zawieszka „MAM MIKROCHIP”

CENA: 12zł - specjalna cena dla uczestników programu

2. MIKROCHIP WERSJA IDW-2 - 900… lub 616… - (8mm x 1.4mm) + książeczka zdrowia zwierzęcia + zawieszka „MAM MIKROCHIP”

CENA: 12zł - specjalna cena dla uczestników programu

3. MIKROCHIP WERSJA IDW-3 - 900… lub 616… - (7mm x 1.25mm) + książeczka zdrowia zwierzęcia + zawieszka „MAM MIKROCHIP”

CENA: 12zł - specjalna cena dla uczestników programu

4. MIKROCHIP WERSJA IDW-1 - 900… lub 616… - (12mm x 2.1mm), CENA: 9zł - specjalna cena dla uczestników programu

5. MIKROCHIP WERSJA IDW-2 - 900… lub 616… - (8mm x 1.4mm), CENA: 9zł - specjalna cena dla uczestników programu

6. MIKROCHIP WERSJA IDW-3 - 900… lub 616… - (7mm x 1.25mm), CENA: 10zł - specjalna cena dla uczestników programu

7. Książeczka zdrowia zwierzęcia, CENA: 3zł - specjalna cena dla uczestników programu


CZYTNIKI MIKROCZIPÓW:

1. czytnik PETSCAN CNT-77 - cena: 185zł lub wersja z BLUETOOTH - 195zł

2. czytnik PETSCAN HALO (dowolny kolor) - cena: 440zł

3. czytnik PETSCAN CNT-102 - cena: 640zł


TRANSPORT:

KURIER DPD - pobranie - cena: 20zł

KURIER DPD - przedpłata - cena: 15zł


Why you should register your pet in WORLDPETNET
Find your pet with WORLDPETNET
Benefits of registering your pet in WORLDPETNET

WHY IS IT WORTH
TO REGISTER YOUR PET?

Marking animals with a microchip is the most durable, effective and completely safe method of quick and reliable identification. Every transponder (chip) has a unique number which enables instant identification of the animal and its owner, helping them reunite faster. However, it is important to remember that a chip is just a transponder with an encoded number. It is not a tracking device and contains no data about the animal or the owner! Therefore, in order to identify a chipped dog or cat, it is necessary that a microchip be registered in a national marked animal database...

Read more

Ensure the safety of your pet

WORLDPETNET news

REGISTERING A MISSING ANIMAL
Published: Oct 29, 2020

REGISTERING A MISSING ANIMAL

Cat / Dog missing – Looking for purebred animals. Every day many pet owners have to deal with their animals going missing. There are... read more >>

Why do pets go missing?
Published: Apr 24, 2020

Why do pets go missing?

Sometimes, even though we have done everything we could and are very cautious, we fail to protect our pets from going missing or running... read more >>

SARS-CoV-2 – Coronavirus – are animals dangerous to us?
Published: Mar 27, 2020

SARS-CoV-2 – Coronavirus – are animals dangerous to...

All kinds of information have been making rounds about the SARS-CoV-2 virus, and the media has been bombarding us with increasingly worrying news about... read more >>

A dog is not a toy! Do not give it as a present...
Published: Feb 4, 2020

A dog is not a toy! Do not...

Read this letter to Santa and think twice before you give someone a living animal! Dear Santa. . My name is Gift and I... read more >>

Dogs in the winter
Published: Oct 27, 2019

Dogs in the winter

While us humans rejoice when winter finally arrives, happy that we can enjoy its many attractions, our four-legged friends may often find it to... read more >>

Cats and winter
Published: Oct 25, 2019

Cats and winter

Winter continues its relentless attack - snow and cold its weapons of choice. This time of the year is a difficult period for stray... read more >>