Ilość zarejestrowanych

zwierząt ciągle rośnie

Regulamin WORLDPETNET

wprowadź wymaganą ilość znaków
wyszukaj zwierzę w rejestrze WORLDPETNET

Regulamin WORLDPETNET

Polityka prywatności - worldpetnet

1. Postanowienia wstępne

2. Definicje

3. Ogólne warunki korzystania z platformy WORLDPETNET

4. Typy kont użytkownika

5. Prawa autorskie

6. Rejestracja w WORLDPETNET

7. Opłaty

8. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

9. Gwarancja bezpieczeństwa / odpowiedzialność

10. Postanowienia końcowe


§1 Postanowienia wstępne

• Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania platformy WORLDPETNET. W Regulaminie określone zostały prawa i obowiązki użytkowników platformy, a także informacje określone przez prawo kraju lokalizacji administratora platformy WORLDPETNET.

• Użytkownik przed rozpoczęciem procesu rejestracji do bazy WORLDPETNET zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem;

• Akceptacja Regulaminu WORLDPETNETjest konieczna do nawiązania współpracy oraz korzystania z funkcjonalności udostępnianych przez platformę. Jeśli nie akceptujesz zawartych w nim warunków nie będziesz mógł korzystać z oferty WPN.

• Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz warunkach użytkowania platformy. O wszelkich zmianach będziemy w miarę posiadanych możliwości informować na stronie internetowej.


§2 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Administrator — RFOG POLAND ul. Starogrodzka 1/2 72-300 Gryfice VAT PL8571157213;

WORLDPETNET(skrót: WPN) — internetowa platforma konsolidująca rejestry zwierząt oznakowanych z baz krajowych oraz lokalnych, prowadzona przez Administratora w kilku najpopularniejszych językach, dostępna w domenie internetowej www.worldpetnet.com;

Użytkownik — oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik - BAZA), która korzysta z platformy WORLDPETNETzgodnie z postanowieniami Regulaminu;

Rejestracja — wprowadzenie danych do platformy WORLDPETNET;

Formularz rejestracyjny — szablon elektroniczny, służący do rejestracji konta użytkownika zawierający pola, w których zamieszczane są wymagane/pożądane informacje dotyczące użytkownika oraz/lub zwierzęcia;

Konto Użytkownika — przydzielony danemu Użytkownikowi panel, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych czynności udostępnionych przez platformę WORLDPETNET, identyfikowany przy zastosowaniu adresu e-mail oraz hasła dostępu.


§3 Ogólne warunki korzystania z platformy WORLDPETNET

• Warunkiem uzyskania dostępu do użytkowania strony internetowej WORLDPETNETjest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail;

• Użytkownikiem Konta WORLDPETNETmoże zostać wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat lub podmiot reprezentowany przez osobę pełnoletnią;

WORLDPETNETstwarza możliwość korzystania z ogólnodostępnej wyszukiwarki numerów mikroczipów, schronisk oraz hodowli – bez konieczności posiadania aktywnego Konta Użytkownika;

• Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane osobowe oraz dotyczące zamieszczanych podmiotów są prawdziwe i szczegółowe oraz dotyczą rejestrowanego podmiotu;

• Zabrania się stosowania nazw oraz określeń naruszających godność, obraźliwych, ośmieszających oraz wskazujących na inną osobę lub podmiot;

• Rejestracja w serwisie oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z dyrektywą RODO, wysyłanie wiadomości systemowych na skrzynkę pocztową, zapoznał się z Regulaminem oraz, że zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień;

• Wysyłając wiadomość e-mail do naszych reklamodawców za pośrednictwem formularza kontaktowego WORLDPETNET, akceptujesz fakt, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować, iż wiadomość e-mail zostanie dostarczona pomyślnie. Wynika to z funkcjonalności zapobiegającej wysyłaniu niedozwolonych formatów wiadomości oraz ustawień skrzynek e-mail odbiorców;

• W przypadku osób prawnych, spółek i jednostek organizacyjnych, utworzenie Konta oraz dokonywanie wszelkich dalszych czynności w ramach WORLDPETNETmożliwe jest wyłącznie przez osobę, która została uprawniona w imieniu tych podmiotów do podejmowania w/w czynności;

• Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie z funkcjonalności udostępnionych w ramach Konta Użytkownika, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania treści nieprawdziwych, sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem;

• Zabronione jest omijanie zabezpieczeń ograniczających dostęp do określonych funkcjonalności WORLDPETNET;

• Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta i tym samym rozwiązania współpracy z WORLDPETNETpoprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: help@worldpetnet.com lub skorzystania z funkcji usuwania konta z poziomu Panelu Użytkownika;

• Za rażące naruszenia Regulaminu, wykorzystywanie Konta Użytkownika niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zamieszczanie treści naruszających przepisy prawa bądź zasady współżycia społecznego, Konto Użytkownika lub/oraz wpisy przez niego dokonane zostaną bezpowrotnie usunięte. Tym samym zablokowany zostanie adres e-mail Użytkownika. Oceny wstępnej dokonywać będzie administrator bazy danych;

• Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw w pracy serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. WORLDPETNET nie ponosi też odpowiedzialności za awarie powstałe na serwerach oraz w obrębie strony internetowej, uniemożliwiające okresowy brak możliwości korzystania z usług;

• W przypadkach naruszenia prawa lub sytuacjach wymagających interwencji konkretne pliki zostaną zabezpieczone przez Administratora oraz przekazane służbom zajmującym się przeciwdziałaniu przestępczości internetowej na terenie kraju macierzystego konkretnej bazy.


§4 Typy kont użytkownika

WORLDPETNETudostępnia dwa rodzaje kont użytkownika:

a. Konto UŻYTKOWNIKA — BEZPŁATNY typ konta dedykowany klientowi indywidualnemu, które udostępnia funkcjonalności bezpłatne jaki i obciążone jednorazową opłatą:

  • funkcjonalności obciążone jednorazową opłatą (zgodnie z cennikiem): Rejestrację zwierząt oznakowanych microchipem - zaczipowanych
  • funkcjonalności bezpłatne:

• Rejestrację legalnie funkcjonujących hodowli zwierząt rasowych

• Rejestrację zwierząt posiadających uprawnienia reproduktora

• Wprowadzanie lecznic i klinik weterynaryjnych

• Wprowadzanie schronisk oraz miejsc stanowienia opieki tymczasowej dla zwierząt

• Zamieszczania ogłoszeń odnośnie zaginionych zwierząt w dziale – ALERT PET IS LOST

b. Konto typu - BAZA — dedykowane jest bazom prowadzącym rejestry zwierząt oznakowanych elektronicznie i zapewnia komunikację pomiędzy wprowadzonymi do platformy bazami. Udostępnia ono możliwość:

• Wprowadzania nowych danych

• Usuwania rejestrów

• Modyfikacji danych umieszczonych w rejestrach bazy.


§5 Prawa autorskie

Nazwa, projekt, szata graficzna, logo, oprogramowanie, rozwiązania technologiczne oraz baza danych są własnością RFOG POLAND Tomasz Paszkowski i podlegają ochronie prawnej oraz ochronie wartości intelektualnej.

• Zabronione jest kopiowanie oraz wykorzystywanie tekstów ani zdjęć zamieszczonych na stronie WORLDPETNETbez zgody Administratora;

• Nie ponosimy odpowiedzialności za to, czy treści publikowane przez Użytkowników WPN stanowią ich własność intelektualną; jeśli posiadasz informacje, że zamieszczone na platformie treści naruszają prawa własności, prosimy o zgłaszanie ich na adres: help@worldpetnet.com;

• Jeśli korzystasz z linków zamieszczonych na stronie WORLDPETNET, podlegasz Regulaminowi strony, do której zostałeś przeniesiony; ponieważ nie jesteśmy w stanie na bieżąco weryfikować zmian na linkowanych stronach, nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane na nich;

• Zabronione jest modyfikowanie, edytowanie, tłumaczenie, dekompilowanie ani odtwarzanie kodu źródłowego i oprogramowania używanego przez WORLDPETNET;

• Obowiązuje zakaz użytkowania oprogramowania służącego do nieautoryzowanego pozyskiwania danych, wyłudzającego dane, mogącego przyczynić się do zakłóceń lub awarii systemu;


§6 Rejestracja w WORLDPETNET

• Wszystkie dane adresowe, kontaktowe oraz informacje zamieszczone podczas procesu rejestracji są prawdziwe i dokładne oraz dotyczą rejestrowanego podmiotu; zabrania się zamieszczania pod szyldem określonej hodowli wprowadzania zwierząt nie stanowiących jej własności;

• Wszelkie dane logowania służą wyłącznie właścicielowi wpisu oraz reprezentowanemu przez niego podmiotowi; nie należy ich udostępniać osobom trzecim ani publikować;

• W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, otrzymania informacji wskazujących na łamanie Regulaminu WORLDPETNET, łamania prawa lub zasad etyki zostaniesz poproszony o udzielenie wyjaśnienia; w przypadku braku racjonalnego wytłumaczenia Twój wpis zostanie usunięty a w przypadku rażących nadużyć nastąpi zamknięcie Konta Użytkownika. W przypadku usług bepłatnych śiadczonych przez WORLDPETNET, nie przysługują Ci żadne rekompensaty finansowe z powodu ewentualnych strat związanych z likwidacją Konta Użytkownika;

• Korzystając z usług reklamowanych w WORLDPETNET hodowli czy placówek przyjmujesz do wiadomości, że platforma WORLDPETNET, nie jest w stanie weryfikować poprawności wszystkich wpisów oraz legalności działania zamieszczających je podmiotów, w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkowników. Obowiązek sprawdzenia dokumentacji oraz warunków panujących w reklamowanych instytucjach lub hodowlach spoczywa bezpośrednio na Użytkowniku;

• Wprowadzenie danych do platformy WORLDPETNET odbywa się poprzez dwa typy kont udostępnionych Użytkownikom WORLDPETNET;

a. Konto typu BAZA

• Przyjęcie do platformy podmiotu - bazy odbywa się poprzez:

1. akceptację przez Administratora wniosku złożonego drogą elektroniczną

2. akceptację warunków umowy zawartej pomiędzy Administratorem oraz bazą integrowaną a platformą

3. na podstawie weryfikacji załączonego pliku testowego

b. Konto UŻYTKOWNIKA

• Użytkownik Konta dokonujący rejestracji jakiegokolwiek podmiotu: hodowli, reproduktora, lecznicy czy schroniska dysponuje uprawnieniami do podjęcia w/w czynności. Wpis dokonywany jest wyłącznie w imieniu własnym lub na podstawie uprawnień nadanych przez właściciela rejestrowanego podmiotu (hodowli, schroniska itd.)

  • Rejestracja zwierząt oznakowanych microczipem związana jest z jednorazową opłatą zgodnej z cennikiem WORLDPETNET

• Nie jest dozwolone zamieszczanie wizytówek hodowli zwierząt objętych ochroną gatunkową, dziko żyjących oraz niedopuszczonych do hodowli

• Każda zamieszczana w katalogu WORLDPETNET placówka, instytucja czy hodowla, posiada uprawnienia do prowadzenia swojej działalności, którymi może okazać się na żądanie Administratora. W przypadku odmowy lub braku dokumentacji poświadczającej posiadane kompetencje, wpis zostanie usunięty z katalogu

• Wpisy muszą być dokonywane w odpowiedniej kategorii- typu, gatunku rasy itd.

• Zamieszczane fotografie muszą przedstawiać wizerunek zwierząt, których dotyczy wpis

• Niedozwolone jest tworzenie kilku Kont Użytkownika w celu wprowadzania wpisów tych samych hodowli lub placówek opieki nad zwierzętami.


§7 Opłaty

Korzystanie z panelu użytkownika platformy WORLDPETNETjest wolne od wszelkich opłat; świadczenie usług odbywa się na zasadzie – non-profit!

Opłatami objęte są wyznaczone funkcjonalności, o których mowa w: §4 - Typy kont użytkownika.


§8 Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

• Warunkiem korzystania z funkcjonalności WORLDPETNETjest udostępnienie wymaganych do rejestracji danych osobowych. Odmowa udostępnienia danych lub żądanie zaprzestania wykorzystywania danych już udostępnionych spowoduje brak możliwości korzystania z usług platformy WPN;

• Administratorem danych osobowych jest RFOG POLAND TOMASZ PASZKOWSKI;

• Każdemu użytkownikowi WORLDPETNET przysługuje prawo do wglądu, edycji, modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych i usunięcia konta;

• Wszystkie zgromadzone dane osobowe są zabezpieczone przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Stosowane są do tego celu środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

WORLDPETNETnie gromadzi ani nie przetwarza danych osobowych właścicieli zwierząt zarejestrowanych z bazach zintegrowanych z platformą.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad pozyskiwania oraz przetwarzania danych osobowych znajdują się w załączniku nr 1 - Polityka prywatności.


§9 Gwarancja bezpieczeństwa / odpowiedzialność

• Za prawidłowe działanie WORLDPETNETodpowiada Administrator, który dokłada wszelkich starań w zakresie profesjonalnego i bezawaryjnego funkcjonowania poszczególnych jej działów;

WORLDPETNETstosuje certyfikowane, kodowane systemy zabezpieczeń dotyczące zgromadzonych danych, informacji oraz treści zamieszczanych wpisów. Nie możemy jednak zagwarantować bezawaryjności ani zweryfikować z całą pewnością, gdzie wystąpił problem, w związku z czym nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe zakłócenia, przerwę w dostawie usług, utratę lub uszkodzenie danych czy tez systemu komputerowego;

• Nie kontrolujemy żadnych witryn, do których linki znajdują się na stronie WORLDPETNET, więc nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych witryn i zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie straty, które wynikną z korzystania z nich.


§10 Postanowienia końcowe

• Regulamin dostępny jest pod tym adresem lub na życzenie Użytkownika może zostać wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej w pliku PDF;

• O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie WORLDPETNET. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na w/w stronie. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą świadczone na warunkach dotychczasowych; czynności podjęte po wprowadzonych zmianach świadczone będą na warunkach bieżących;

• W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów, napotkania nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony internetowej, reklamacji lub pytań, możesz skontaktować się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy lub wysłaniem informacji na adres e-mail - help@worldpetnet.com ;

• Użytkownikowi WORLDPETNET przysługują wyłącznie prawa zawarte w niniejszym Regulaminie; jeśli nie zostały one ujęte, nie stanowią podstaw do jakichkolwiek roszczeń;

Dlaczego warto zarejestrować zwierzę w WORLDPETNET
Odnajdź swojego pupila z WORLDPETNET
Korzyści rejestracji zwierzęcia w WORLDPETNET

Dlaczego warto
zarejestrować zwierzę?

Elektroniczne znakowanie zwierząt za pomocą mikrochipa jest najtrwalszą, najskuteczniejszą i absolutnie bezpieczną metodą umożliwiającą szybką oraz rzetelną ich identyfikację. Tylko dzięki niepowtarzalnemu numerowi transpondera (chipa) możliwa jest natychmiastowa identyfikacja oraz odnalezienie właściciela a tym samym, powrót zwierzęcia do domu. Należy jednak pamiętać, że sam mikrochip jest jedynie transponderem, w którym został zakodowany numer. Mikrochip nie posiada funkcji namierzania, nie zawiera też żadnych informacji o właścicielu ani zwierzęciu! Aby więc identyfikacja oznakowanego nim psa czy kota była możliwa, konieczna jest rejestracja mikrochipa w krajowej bazie zwierząt oznakowanych...

Czytaj więcej

Zapewnij bezpieczeństwo swojemu pupilowi

Aktualności WORLDPETNET

Opublikowano: 29 paź 2020

REJESTRACJA ZAGINIONEGO ZWIERZĘCIA

Zaginął Kot / Pies - Poszukiwanie zwierząt rasowychKażdego dnia wielu właścicieli czworonogów mierzy się z problemem, jakim jest zaginięcie zwierzęcia. Powodów zaginięć może być... czytaj dalej >>

Opublikowano: 1 lip 2020

Pies na plaży – wypoczynek czy problem?

Co na to przepisy?Jako właściciele czworonogów mamy prawo swobodnego poruszania się ze swoim pupilem. W wielu krajach nie istnieją ustawy ani też akty prawne,... czytaj dalej >>

Opublikowano: 24 kwi 2020

Dlaczego nasze zwierzęta giną?

Czasami, pomimo usilnych starań, daleko posuniętej przezorności i rozwagi nie udaje nam się uchronić pupila przed zaginięciem lub ucieczką. Często decydują o tym czynniki,... czytaj dalej >>

Opublikowano: 27 mar 2020

Koronawirus SARS-CoV-2 – czy zwierzęta nam zagrażają?

Na temat wirusa SARS-CoV-2 słyszeliśmy chyba już wszystko. Media prześcigają się w emitowaniu coraz bardziej niepokojących informacji na temat narastającego zagrożenia pandemią. W natłoku... czytaj dalej >>

Opublikowano: 4 lut 2020

Pies to nie zabawka! Nie dawaj go w...

Przeczytaj list do św. Mikołaja i zastanów się zanim podarujesz w prezencie żywe zwierzę!Kochany Święty Mikołaju!
Nazywam się Prezencik i jestem małym pieskiem, który szuka... czytaj dalej >>

Opublikowano: 27 paź 2019

Pies zimową porą

Podczas gdy my – ludzie, cieszymy się wraz z nadejściem zimy z możliwości korzystania a atrakcji jakie niesie ona ze sobą, dla naszych czworonożnych... czytaj dalej >>

Opublikowano: 25 paź 2019

Koty zimą

Zima kontynuuje swoje natarcie sypiąc śniegiem i wiejąc chłodem. W tych trudnych dla wolno żyjących kotów dniach, powinniśmy ze szczególną skrupulatnością zwracać uwagę na... czytaj dalej >>

    

/regulamin-worldpetnet /terms-and-conditions-worldpetnet /nutzungsbedingungen-worldpetnet /reglement-worldpetnet /reglamento-worldpetnet