Ilość zarejestrowanych

zwierząt ciągle rośnie

Regulamin WORLDPETNET

wprowadź wymaganą ilość znaków
wyszukaj zwierzę w rejestrze WORLDPETNET

Regulamin WORLDPETNET

Polityka prywatności - worldpetnet


1. Postanowienia wstępne

2. Definicje

3. Ogólne warunki korzystania z platformy WORLDPETNET, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

4. Typy kont użytkownika, warunki rejestracji

5. Prawa autorskie

6. Rejestracja w WORLDPETNET, warunki współpracy

7. Opłaty

8. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

9. Prawo odstąpienia od umowy

10. Gwarancja bezpieczeństwa / odpowiedzialność

11. Postanowienia końcowe


§1 Postanowienia wstępne

• Niniejszy Regulamin Usług WORLDPETNET, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania platformy WORLDPETNETświadczone przez RFOG POLAND Tomasz Paszkowski. W Regulaminie podane zostały prawa i obowiązki użytkowników platformy, a także informacje określone przez prawo kraju lokalizacji administratora platformy WORLDPETNET.

• Użytkownik przed rozpoczęciem procesu rejestracji do bazy WORLDPETNET zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem,

• Akceptacja Regulaminu WORLDPETNET jest konieczna do nawiązania współpracy oraz korzystania z funkcjonalności udostępnianych przez platformę. Jeśli nie akceptujesz zawartych w nim warunków nie będziesz mógł korzystać z oferty WPN,

• Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz warunkach użytkowania platformy. O wszelkich zmianach będziemy w miarę posiadanych możliwości informować na stronie internetowej WPN.


§2 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Administrator - RFOG POLAND Tomasz Paszkowski ul. Starogrodzka 1/2, 72-300 Gryfice, VAT PL8571157213, REGON 811833063

WORLDPETNET(skrót: WPN) - internetowa platforma konsolidująca rejestry zwierząt oznakowanych z baz krajowych oraz lokalnych, prowadzona przez Administratora w kilku najpopularniejszych językach, dostępna w domenie internetowej www.worldpetnet.com,

Użytkownik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik - BAZA), która korzysta z platformy WORLDPETNET zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

Konsument - klient będący osobą fizyczną dokonującą z Administratorem będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby,

Rejestracja - jednorazowy proces utworzenia Konta przez wprowadzenie danych do platformy WORLDPETNET, poprzedzony akceptacją Regulaminu przez Użytkownika,

Formularz rejestracyjny - szablon elektroniczny, służący do rejestracji konta użytkownika zawierający pola, w których zamieszczane są wymagane/pożądane informacje dotyczące użytkownika oraz/lub zwierzęcia,

Konto Użytkownika - przydzielony danemu Użytkownikowi panel, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych czynności udostępnionych przez platformę WORLDPETNET, identyfikowany przy zastosowaniu adresu e-mail oraz hasła dostępu,

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1),

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204),

Wiadomość e-mail – wiadomość tekstowa, mogąca zawierać grafikę oraz formatowanie HTML, o treści podanej przez Użytkownika lub Administratora, wysłana przez Użytkownika lub Administratora na wskazane przez adresy poczty elektronicznej.

Newsletter – materiały przesyłane przez Administratora drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).


§3 Ogólne warunki korzystania z platformy WORLDPETNET, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

• Warunkiem uzyskania dostępu do użytkowania strony internetowej WORLDPETNET jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową np. CHROME, FIREFOX oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail,

• Użytkownikiem Konta WORLDPETNET może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat lub podmiot reprezentowany przez osobę pełnoletnią,

WORLDPETNET stwarza możliwość korzystania z ogólnodostępnej wyszukiwarki numerów mikrochipów, schronisk oraz hodowli – bez konieczności posiadania aktywnego Konta Użytkownika,

• Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane osobowe oraz dotyczące zamieszczanych podmiotów są prawdziwe i szczegółowe oraz dotyczą rejestrowanego podmiotu,

• Zabrania się stosowania nazw oraz określeń naruszających godność, obraźliwych, ośmieszających oraz wskazujących na inną osobę lub podmiot,

• Rejestracja w serwisie oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z dyrektywą RODO, wysyłanie wiadomości systemowych na skrzynkę pocztową, zapoznał się z Regulaminem oraz, że zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień,

• Wysyłając wiadomość e-mail do użytkowników platformy WPN za pośrednictwem formularza kontaktowego WORLDPETNET, akceptujesz fakt, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować, iż wiadomość e-mail zostanie dostarczona pomyślnie. Wynika to z funkcjonalności zapobiegającej wysyłaniu niedozwolonych formatów wiadomości oraz ustawień skrzynek e-mail odbiorców,

• W przypadku osób prawnych, spółek i jednostek organizacyjnych, utworzenie Konta oraz dokonywanie wszelkich dalszych czynności w ramach WORLDPETNET możliwe jest wyłącznie przez osobę, która została uprawniona w imieniu tych podmiotów do podejmowania w/w czynności,

• Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie z funkcjonalności udostępnionych w ramach Konta Użytkownika, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania treści nieprawdziwych, sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem,

• Zabronione jest omijanie zabezpieczeń ograniczających dostęp do określonych funkcjonalności WORLDPETNET,

• Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta i tym samym rozwiązania współpracy z WORLDPETNET poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: help@worldpetnet.com lub skorzystania z funkcji usuwania konta z poziomu Panelu Użytkownika, usunięcie konta użytkownika powoduje utratę wszystkich danych połączonych z tym kontem,

• Za rażące naruszenia Regulaminu, wykorzystywanie Konta Użytkownika niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zamieszczanie treści naruszających przepisy prawa bądź zasady współżycia społecznego, Konto Użytkownika lub/oraz wpisy przez niego dokonane zostaną bezpowrotnie usunięte. Tym samym zablokowany zostanie adres e-mail Użytkownika. Wstępnej oceny i czynności dokonywać będzie administrator bazy danych,

• Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw w pracy serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. WORLDPETNET nie ponosi też odpowiedzialności za awarie powstałe na serwerach oraz w obrębie strony internetowej, powodujące okresowy brak możliwości korzystania z usług,

• W przypadkach naruszenia prawa lub sytuacjach wymagających szybkiej interwencji, konkretne pliki, dowody naruszeń, zostaną zabezpieczone przez Administratora oraz przekazane służbom zajmującym się przeciwdziałaniu cyber przestępczości internetowej na terenie kraju macierzystego konkretnej bazy lub użytkownika WPN.

• Każdy Użytkownik może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. W tym celu należy podać adres poczty elektronicznej oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Subskrypcja Newslettera jest nieodpłatna. Usługa wysyłania Newslettera w WORLDPETNET świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy help@worldpetnet.com.


§4 Typy kont użytkownika, warunki rejestracji

Korzystanie ze wszystkich typów kont WORLDPETNET nie wiąże sie z żadnymi opłatami dodatkowymi, np. typu abonament.

WORLDPETNET udostępnia dla użytkowników dwa rodzaje kont:

a. Konto UŻYTKOWNIKA — przeznaczone jest dla klienta indywidualnego, które posiada usługę płatną oraz usługi bezpłatne:

- Funkcjonalność płatna (usługa) związana jest z jednorazową opłatą po wypełnieniu formularza za rejestrację zwierzęcia (zgodnie z cennikiem):

nazwa usługi: rejestracja zwierzęcia oznakowanego mikrochipem w bazie WORLDPETNET

link do cennika

W składanym formularzu rejestracji zwierzęcia użytkownik dokonuje wyboru formy płatności.
W platformie WORLDPETNET honorowane są następujące formy płatności:

• Płatność w systemie FONDY: operator FONDY LTD z siedzibą w Anglii, numer rejestrowy 10063984, address Studio 22 Long Acre, Covent Garden, London, WC2E9LY, England

• Płatności w systemie PRZELEWY24: operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

• Płatność poprzez PAYPAL: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg, R.C.S. Luxembourg B 118 34

• Płatność poprzez przelew bankowy, przelew tradycyjny

Po potwierdzeniu otrzymania płatności Użytkownik otrzymuje rachunek, potwierdzenie dokonania zakupu.

- Funkcjonalności bezpłatne:

• Rejestrację legalnie funkcjonujących hodowli zwierząt rasowych

• Rejestrację zwierząt posiadających uprawnienia reproduktora

• Wprowadzanie lecznic i klinik weterynaryjnych

• Wprowadzanie schronisk oraz miejsc stanowienia opieki tymczasowej dla zwierząt

• Zamieszczania ogłoszeń odnośnie zaginionych zwierząt w dziale – ALERT PET IS LOST


b. Konto typu - BAZA - dedykowane jest bazom prowadzącym rejestry zwierząt oznakowanych elektronicznie i zapewnia komunikację pomiędzy wprowadzonymi do platformy bazami. Udostępnia ono możliwość:

• Wprowadzania nowych danych

• Usuwania rejestrów

• Modyfikacji danych umieszczonych w rejestrach bazy WORLDPETNET.


§5 Prawa autorskie

Nazwa, projekt, szata graficzna, logo, oprogramowanie, rozwiązania technologiczne oraz baza danych są własnością RFOG POLAND Tomasz Paszkowskii podlegają ochronie prawnej oraz ochronie wartości intelektualnej.

• Zabronione jest kopiowanie oraz wykorzystywanie jakichkolwiek tekstów ani zdjęć zamieszczonych na stronie WORLDPETNET bez zgody Administratora, naruszenia tego zapisu będą zgłaszane odpowiednim służbą bez ostrzeżenia,

• Administrator nie ponosi odpowiedzialności za to, czy treści publikowane przez Użytkowników WPN stanowią ich własność intelektualną; jeśli posiadasz informacje, że zamieszczone na platformie WPN treści naruszają prawa własności, prosimy o zgłaszanie ich na adres: help@worldpetnet.com,

• Jeśli korzystasz z linków zamieszczonych na stronie WORLDPETNET, podlegasz Regulaminowi strony, do której zostałeś przeniesiony, ponieważ nie jesteśmy w stanie na bieżąco weryfikować zmian na linkowanych stronach, nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane na nich,

• Zabronione jest modyfikowanie, edytowanie, tłumaczenie, dekompilowanie oraz odtwarzanie kodu źródłowego i oprogramowania używanego przez WORLDPETNET,

• Obowiązuje zakaz użytkowania oprogramowania służącego do nieautoryzowanego pozyskiwania danych, wyłudzającego dane, mogącego przyczynić się do zakłóceń lub awarii systemu, naruszenia tego zapisu będą zgłaszane odpowiednim służbą bez ostrzeżenia.


§6 Rejestracja w WORLDPETNET, warunki współpracy

• Wszystkie dane adresowe, kontaktowe oraz informacje zamieszczone podczas procesu rejestracji są prawdziwe i dokładne oraz dotyczą rejestrowanego podmiotu, zabrania się wprowadzania danych hodowli, informacji o zwierzętach nie stanowiących własności użytkownika konta,

• Wszelkie dane logowania służą wyłącznie właścicielowi konta WPN oraz reprezentowanemu przez niego podmiotowi, nie należy ich udostępniać osobom trzecim ani publikować;

• W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, otrzymania informacji wskazujących na łamanie Regulaminu WORLDPETNET, łamania prawa lub zasad etyki zostaniesz poproszony o udzielenie wyjaśnienia; w przypadku braku racjonalnego wytłumaczenia Twój wpis zostanie usunięty a w przypadku rażących nadużyć nastąpi zamknięcie Konta Użytkownika. W przypadku usług bezpłatnych świadczonych przez WORLDPETNET, nie przysługują Ci żadne rekompensaty finansowe z powodu ewentualnych strat związanych z likwidacją Konta Użytkownika;

• Korzystając z usług reklamowanych w WORLDPETNET hodowli czy placówek przyjmujesz do wiadomości, że platforma WORLDPETNET, nie jest w stanie weryfikować poprawności wszystkich wpisów oraz legalności działania zamieszczających je podmiotów, w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkowników. Obowiązek sprawdzenia dokumentacji oraz warunków bytowych panujących w reklamowanych instytucjach lub hodowlach spoczywa bezpośrednio na Użytkowniku;

• Wprowadzenie danych do platformy WORLDPETNET odbywa się poprzez dwa typy kont udostępnionych Użytkownikom WORLDPETNET;

a. Konto UŻYTKOWNIKA –

• Użytkownik Konta dokonujący rejestracji jakiegokolwiek podmiotu: hodowli, reproduktora, lecznicy czy schroniska dysponuje uprawnieniami do podjęcia w/w czynności. Wpis dokonywany jest wyłącznie w imieniu własnym lub na podstawie uprawnień nadanych przez właściciela rejestrowanego podmiotu (hodowli, schroniska itd.)

• Rejestracja zwierząt oznakowanych mikroczipem związana jest z jednorazową opłatą zgodnej z cennikiem WORLDPETNET

• Nie jest dozwolone zamieszczanie wizytówek hodowli zwierząt objętych ochroną gatunkową, dziko żyjących oraz niedopuszczonych do hodowli

• Każda zamieszczana w katalogu WORLDPETNET placówka, instytucja czy hodowla, posiada uprawnienia do prowadzenia swojej działalności, którymi może okazać się na żądanie Administratora. W przypadku odmowy lub braku dokumentacji poświadczającej posiadane kompetencje, wpis zostanie usunięty z katalogu

• Wpisy muszą być dokonywane w odpowiedniej kategorii- typu, gatunku rasy itd.

• Zamieszczane fotografie muszą przedstawiać wizerunek zwierząt, których dotyczy wpis

• Niedozwolone jest tworzenie kilku Kont Użytkownika w celu wprowadzania wpisów tych samych hodowli lub placówek opieki nad zwierzętami.

b. Konto typu BAZA - Przyjęcie do platformy WPN danych innej bazy odbywa się poprzez:

1. akceptację przez Administratora wniosku złożonego drogą elektroniczną

2. akceptację warunków umowy zawartej pomiędzy Administratorem oraz bazą integrowaną a platformą WORLDPETNET

3. na podstawie weryfikacji danych z załączonego pliku testowego z danymi.


§7 Opłaty

Korzystanie z PANELU UŻYTKOWNIKA platformy WORLDPETNET jest wolne od wszelkich opłat; świadczenie usług odbywa się na zasadzie – non-profit!

Opłatami objęta jest wyłącznie usługa o których mowa w: §4 .


§8 Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

• Warunkiem korzystania z funkcjonalności WORLDPETNET jest udostępnienie wymaganych do rejestracji danych osobowych,

Odmowa udostępnienia danych lub żądanie zaprzestania wykorzystywania danych już udostępnionych spowoduje brak możliwości korzystania z usług platformy WPN, KONTO ZOSTANIE USUNIĘTE,

• Administratorem danych osobowych jest RFOG POLAND TOMASZ PASZKOWSKI,

• Każdemu użytkownikowi WORLDPETNET przysługuje prawo do wglądu, edycji, modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych i usunięcia konta,

• Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika, którego dane dotyczą, szczegółowe informacje znajdują się w folderze Polityka prywatności.

• Wszystkie zgromadzone dane osobowe są zabezpieczone w najlepszy możliwy sposób przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Stosowane są do tego celu środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

WORLDPETNET nie gromadzi ani nie przetwarza danych osobowych właścicieli zwierząt zarejestrowanych z bazach zintegrowanych z platformą WPN.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad pozyskiwania oraz przetwarzania danych osobowych znajdują się w folderze Polityka prywatności.


§9 Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
a. Niedotrzymania z winy Administratora określonego w regulaminie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Użytkownika.
b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

2. Reklamacja związana ze świadczeniem Usług Elektronicznych lub Aplikacji musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i można ją składać:
a. w formie tradycyjnej, na adres: RFOG POLAND Tomasz Paszkowski ul. Starogrodzka 1/2, 72-300 Gryfice;
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@worldpetnet.com,

3. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji:
a. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju okoliczności i daty wystąpienia nieprawidłowości;
b. żądania Użytkownika oraz danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Administratora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

§10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie:

a. 14 dni od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 4 (dalej również „Ustawowe prawo odstąpienia”),

b. od 15 do 30 dnia od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 4 (dalej również „Rozszerzone prawo odstąpienia”) - z zastrzeżeniem poniższego ust. 11.

Powyższe nie dotyczy umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Realizacja któregokolwiek z powyższych uprawnień pozostaje bez wpływu na inne umowy, w szczególności w zakresie, w jakim:

a. zostały zawarte razem z umową objętą oświadczeniem o odstąpieniu na skutek złożenia przez Klienta kilku Zamówień jednocześnie, lub

b. Administrator uzależnił zawarcie lub treść umowy objętej oświadczeniem o odstąpieniu od zawarcia innej umowy, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami.

Do zachowania terminu wystarczy złożenie Administratorowi przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone np.:

a. pisemnie na adres: WORLDPETNET - RFOG POLAND TOMASZ PASZKOWSKI, ul. Starogrodzka 1/2, 72-300 Gryfice, ZWROTY

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@worldpetnet.com,

2. Konsument może skorzystać z dowolnego wzoru formularza odstąpienia od umowy.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta, dokonania rejestracji zwierzęcia lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo

b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu lub usługi (jeżeli występują z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny).

6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Administrator dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Administrator nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Administrator dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Rozszerzonego prawa odstąpienia, Administrator może dokonać zwrotu płatności przy użyciu sposobu płatności wskazanego przez Administratora. Jeżeli Administrator nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek bankowy Konsumenta, Administrator zwróci płatność na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta, a w przypadku braku wskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, Administrator zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego Konsument uiścił płatność w związku z Umową Sprzedaży, od której odstępuje. W przypadku, gdy płatność została uiszczona przez kredytodawcę w związku z zawarciem przez Konsumenta umowy o kredyt konsumencki, Administrator dokonuje zwrotu płatności na rachunek kredytodawcy.

7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Administratorowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Administrator do odbioru, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: WORLDPETNET, ul. Starogrodzka 1/2, 72-300 Gryfice. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu Produktu.

8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).

9. Rozszerzone prawo odstąpienia przysługuje Konsumentowi wyłącznie w stosunku do Produktów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na Produkcie w chwili jego objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Konsument traci Rozszerzone prawo odstąpienia w przypadku skorzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Administrator może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Administratora od Konsumenta.

11. Z zastrzeżeniem powyższego ust. 9, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1 lit. a lub b powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (4) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

12. Administrator może w ramach czasowej akcji promocyjnej przyznać Klientowi prawo do odstąpienia w ciągu oznaczonego terminu od umowy w przypadkach, o których stanowi ust. 1 zd. 1 lit. b lub ust. 11 powyżej.


§11 Gwarancja bezpieczeństwa / odpowiedzialność

• Za prawidłowe działanie WORLDPETNET odpowiada Administrator, który dokłada wszelkich starań w zakresie profesjonalnego i bezawaryjnego funkcjonowania poszczególnych działów całego systemu;

WORLDPETNET stosuje certyfikowane, kodowane systemy zabezpieczeń dotyczące zgromadzonych danych, informacji oraz treści zamieszczanych wpisów. Nie możemy jednak zagwarantować bezawaryjności ani zweryfikować z całą pewnością, gdzie wystąpił problem, w związku z czym nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe zakłócenia, przerwę w dostawie usług, utratę lub uszkodzenie danych czy tez systemu komputerowego;

• Nie kontrolujemy żadnych witryn, do których linki znajdują się na stronie WORLDPETNET, więc nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych witryn i zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie straty, które wynikną z korzystania z nich.


§12 Postanowienia końcowe

• Regulamin dostępny jest pod tym adresem lub na życzenie Użytkownika może zostać wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej w pliku PDF,

• O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie WORLDPETNET. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na w/w stronie. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą świadczone na warunkach dotychczasowych; czynności podjęte po wprowadzonych zmianach świadczone będą na warunkach bieżących,

• W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów, napotkania nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony internetowej, reklamacji lub pytań, możesz skontaktować się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy lub wysłaniem informacji na adres e-mail - help@worldpetnet.com,

• Użytkownikowi WORLDPETNET przysługują wyłącznie prawa zawarte w niniejszym Regulaminie; jeśli nie zostały one ujęte, nie stanowią podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

Dlaczego warto zarejestrować zwierzę w WORLDPETNET
Odnajdź swojego pupila z WORLDPETNET
Korzyści rejestracji zwierzęcia w WORLDPETNET

Dlaczego warto
zarejestrować zwierzę?

Elektroniczne znakowanie zwierząt za pomocą mikroczipa jest najtrwalszą, najskuteczniejszą i absolutnie bezpieczną metodą umożliwiającą szybką oraz rzetelną ich identyfikację. Tylko dzięki niepowtarzalnemu numerowi transpondera (chipa) możliwa jest natychmiastowa identyfikacja oraz odnalezienie właściciela a tym samym, powrót zwierzęcia do domu. Należy jednak pamiętać, że sam mikrochip jest jedynie transponderem, w którym został zakodowany numer. Mikrochip nie posiada funkcji namierzania, nie zawiera też żadnych informacji o właścicielu ani zwierzęciu! Aby więc identyfikacja oznakowanego nim psa czy kota była możliwa, konieczna jest rejestracja mikrochipa w krajowej bazie zwierząt oznakowanych...

Czytaj więcej

Zapewnij bezpieczeństwo swojemu pupilowi

Aktualności WORLDPETNET

REJESTRACJA ZAGINIONEGO ZWIERZĘCIA
Opublikowano: 29 paź 2020

REJESTRACJA ZAGINIONEGO ZWIERZĘCIA

Zaginął Kot / Pies - Poszukiwanie zwierząt rasowych. Każdego dnia wielu właścicieli czworonogów mierzy się z problemem, jakim jest zaginięcie zwierzęcia. Powodów zaginięć może... czytaj dalej >>

Pies na plaży – wypoczynek czy problem?
Opublikowano: 1 lip 2020

Pies na plaży – wypoczynek czy problem?

Co na to przepisy? Jako właściciele czworonogów mamy prawo swobodnego poruszania się ze swoim pupilem. W wielu krajach nie istnieją ustawy ani też akty... czytaj dalej >>

Dlaczego nasze zwierzęta giną?
Opublikowano: 24 kwi 2020

Dlaczego nasze zwierzęta giną?

Czasami, pomimo usilnych starań, daleko posuniętej przezorności i rozwagi nie udaje nam się uchronić pupila przed zaginięciem lub ucieczką. Często decydują o tym czynniki,... czytaj dalej >>

Koronawirus SARS-CoV-2  – czy zwierzęta nam zagrażają?
Opublikowano: 27 mar 2020

Koronawirus SARS-CoV-2 – czy zwierzęta nam zagrażają?

Na temat wirusa SARS-CoV-2 słyszeliśmy chyba już wszystko. Media prześcigają się w emitowaniu coraz bardziej niepokojących informacji na temat narastającego zagrożenia pandemią. W natłoku... czytaj dalej >>

Pies to nie zabawka! Nie dawaj go w prezencie...
Opublikowano: 4 lut 2020

Pies to nie zabawka! Nie dawaj go w...

Przeczytaj list do św. Mikołaja i zastanów się zanim podarujesz w prezencie żywe zwierzę! Kochany Święty Mikołaju! . Nazywam się Prezencik i jestem małym... czytaj dalej >>

Pies zimową porą
Opublikowano: 27 paź 2019

Pies zimową porą

Podczas gdy my – ludzie, cieszymy się wraz z nadejściem zimy z możliwości korzystania a atrakcji jakie niesie ona ze sobą, dla naszych czworonożnych... czytaj dalej >>

Koty zimą
Opublikowano: 25 paź 2019

Koty zimą

Zima kontynuuje swoje natarcie sypiąc śniegiem i wiejąc chłodem. W tych trudnych dla wolno żyjących kotów dniach, powinniśmy ze szczególną skrupulatnością zwracać uwagę na... czytaj dalej >>

    

/pl/regulamin-worldpetnet /en/terms-and-conditions-worldpetnet /de/nutzungsbedingungen-worldpetnet /fr/reglement-worldpetnet /es/reglamento-worldpetnet